Ana Sayfa :: HAKKIMIZDA :: Fahri Üyelik

Fahri Üyelik

4 Nisan 2007 tarihinde Yapılan Genel Kurul Toplantısı’nda Toplantısı'nda kabul edilen Tüzük değişikliği kapsamında Birliğin Tüzel Kişi üyeliklerine ek olarak aşağıda kriterleri belirtilen Fahri Üyelik statüsü de oluşturulmuştur. Yeni Tüzüğe göre,

 • Fiil ehliyetine sahip ve elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı, toptan satışı, perakende satışı, perakende satış hizmeti, ithalat ve ihracatı, tüketimi ve çevreyi koruma konularından en az biri ile ilgili olan ve bu hususlarda araştırmaları, çalışmaları, görevleri, hizmetleri ve eserleri ile tanınmış gerçek kişiler de Birliğe giriş aidatı ve yıllık aidat ödemeksizin fahri üye olabilirler.
 • Fahri üye olarak tanımlanan gerçek kişiler Genel Kurul Toplantı ve görüşmelerine katılmakla beraber, seçme ve seçilme hakkına sahip değillerdir; ancak Birliğin etkinliklerine katılırlar.
 • Birlik Yönetim Kurulu’na fahri üyelik için yazılı başvuruda bulunan gerçek kişilerin Birlik fahri üyesi olabilmeleri için Tüzüğün Madde 2 ve 3’te belirtilen Birliğin amaç ve çalışma konularını bütünüyle benimsemeleri gereklidir.
 • İlgili yasalar ve mevzuattaki koşullara sahip olmaları ve Dernekler Yasası’nda belirtilen yasak faaliyetlerde bulunmamış olmaları gerekmektedir.
 • Aday olan gerçek kişilerin, Birliğin iki tüzel kişi temsilcisinden referans yazısı almaları gereklidir.
 • Fahri üyelik Yönetim Kurulu’nun üye tam sayısının 2/3’ünü sağlayan oy çokluğu ile alacağı kararla kesinleşir.
 • Üyelikten ayrılmak isteyen Fahri üye, bu isteğini yazılı olarak Yönetim Kurulu’na bildirir ve üyeliği Yönetim Kurulu’nun onayı ile son bulur.
 • Aşağıda belirtilen davranışlarda bulunan bir üyenin Birlik ile olan ilişkisine Yönetim Kurulu'nun üye tam sayısının 2/3‘ünü sağlayan oy çokluğu ile alacağı kararla son verilebilir.

  a) Birlik tüzüğüne ve çalışma esaslarına uymayanlar,

  b) Birlik aleyhine veya Birliği kamuoyu önünde küçük düşürücü sözlü veya yazılı beyanda bulunanlar, Yönetim Kurulu’nun iznini almadan Birlik adına kendi görüşlerini sözlü veya yazılı olarak beyan edenler,

  c) Tüzüğün 4. Maddesi’nde belirtilen üyelik şartlarından herhangi birini kaybedenler.
 • Üye olma hakkını yasal olarak kaybedenler, üyeliğine son verilenler, kendi istekleriyle üyelikten ayrılanlar, yasa ve Tüzük ile belirtilen şartlara uymak kaydı ile Yönetim Kurulu tarafından tekrar Birliğe üye yapılabilir.