Enerji Politikaları ve Üretim Komitesi YÖNERGESİ

Başkan                  : Bay David PORTER OBE (Birleşik Krallık)

Başkan Yardımcısı : Bay Oluf ULSETH (NO)

Sekreter                : Bay Juho LIPPONEN

Çalışma Konuları:

EP&G Komitesinin rolü, enerji politikaları ve enerji  üretimi ile ilgili olan konularda yüksek düzeyde stratejik ve politik karar oluşturmaktır.  Kurul, Komite üyelerinden hızlı karar vermelerini ve Komitenin Çalışma Gruplarından kendi ülkelerinin üyeleri ile gerekli temasları kurmalarını bekler.

EP&G Komitesi, EURELECTRIC içerisinde etkin ve tutarlı politika yapmayı garanti etmek için çabalayacaktır. Çalışma Grupları üzerinden EURELECTRIC pozisyonlarının zamanında geliştirilmesini, yayınlanmasını ve dağıtılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Komite, birincil olarak Komitenin kendi Çalışma Gruplarında bahsedilen bir konu için bir takım sorumluluklar ile diğer Çalışma Gruplarını ya da Komitelerin yeterli ve zamanında konsültasyonunu sağlamak için diğer komiteler ile çift taraflı sorumluluğu paylaşmaktadır.

Çalışma Grupları ile ilgili olarak, EP&G’nin görevi kendi işlerini ve dolayısıyla aktivitelerini, raporlarını ve pozisyon belgelerini görecek  ve yönlendirecektir ve bunlar da EURELECTRIC’in misyonunu istikrarlı ve işbirliği içerisinde destekleyecektir. Çalışma Grupları tarafından hazırlanan raporlar ve pozisyon belgeleri, ilgili Çalışma Grubunda ön onay aldıktan sonra, oybirliği ile EP&G’de onaylanacaktır. EP&G’de oy birliğinin mümkün olmadığı durumlarda, onay için EURELECTRIC Kuruluna sunulması gereklidir.

Ana Konular : enerji politikası konuları, enerji üretimi için farklı yakıt ve teknoloji seçimleri

Enerji politikası konuları :

- Genel olarak AB Enerji Politikası

- Elektrik arz güvenliği

- Yakıt ve teknoloji seçimleri, kaynakların çeşitlendirilmesi

- Enerji kaynaklarının desteklenmesi ve geliştirilmesi başta olmak üzere AB ve Üye Devletlerin politikaları

- Kyoto ve Kyoto sonrası sorunlar

- Enerji sübvansiyonları

- AB Yenilenebilir enerji piyasası ve yeşil enerji geliştirmek.

Yakıtlar ve teknolojiler : Doğal gaz; katı yakıtlar; nükleer; su enerjisi; yenilenebilir enerjiler ve diğer yakıtlar; eş üretim (CHP), merkezi olmayan enerji; enerji üretim teknolojileri.

Görevler :

- Yukarıdakilerin tümü için AB politika yapıcıları ile (Komisyon, Konsey, Parlamento) etkileşimde bulunmak

- Yukarıdakilerin tümü hakkında gerek duyulduğu gibi EURELECTRIC inisiyatifleri ve tekliflerini hazırlamak

- Yukarıdakilerin tümü hakkında EURELECTRIC pozisyonlarını ve raporlarını dağıtmak

Destek konuları :

-  AB politika formülasyonuna giriş sağlamak ve belirli AB inisiyatiflerine yanıt verebilmek için kantitatif ve kalitatif öngörü tekniklerinin kullanımı

-  Piyasa gelişiminin AB kantitatif değerlendirmelerine tepkiler (örn. Benchmarking raporları)

-  Üretici – tüketici diyalogundan dolayı meydana gelen genel konuları izlemek, örn. AB – Rusya Enerji diyalogu

Diğer uluslar arası organlar ile irtibat : VGB Power Tech, IEA, EEI, vb