Ana Sayfa :: PİYASA KOMİTESİ :: Çalışma Yönergesi

Piyasa Komitesi YÖNERGESİ

Başkan                   : Gunnar LUNDBERG (SE)
Başkan Yardımcısı  : Eric van VLIET (NL)
Sekreter                 : A-M Geron

Çalışma Konuları:

-    Piyasalar Komitesinin rolü, enerji piyasası konuları ile ilgili olarak üst  düzeyde stratejik ve politik veri oluşturmak ve karar vermektir.  Komite, oybirliği ile karar verilmesi şartıyla bu konular hakkındaki EURELECTRIC pozisyonlarını ve raporlarını onaylar. Oluşumu ve karar verme yetkileri EURELECTRIC Devamlı İş Düzeni, 14  ve 15. Maddelerde tanımlanmıştır.

-    Piyasalar Komitesi, kendi yetkisi altında yer alan Çalışma Grupları tarafından desteklenir. Karar verme sürecin ve taslak raporları ve pozisyonları izlemek ile görevlidirler. Komitenin rolü, Çalışma Gruplarının  çalışmalarına yön vermek, kılavuzluk etmek, izlemek ve bu sayede de, EURELECTRIC misyonunu tam olarak destekleyen aktiviteleri, raporları ve pozisyon belgelerini incelemektir.

-    Komitenin sorumluluğu altında yer alan konular ekte yer alan Ek 2’de özet olarak yer almaktadır. Liste kesinlikle belirleyicidir ve ayrıntılı olması beklenmemelidir.

-    Komite, ortak çıkar konularında diğer Komiteler ile arasında yeterli ve zamanında danışmanlığını garanti edilmesi için karşılıklı sorumluluğu paylaşır. İlgili Komite Başkanı ve Çalışma Grubu  Başkanı tarafından desteklenen Sekreterlik, bu danışmanlığa yardımcı olmaktadır.

-    Komite, ETSO, CEER, EFET, IFIEC, GTE, Enerji Sözleşmesi  Sekreterliği gibi enerji piyasası konular ile ilgili olarak diğer uluslar arası örgütler ile işbirliksel bağlantıların kurulmasından sorumludur.

-    WG’lerin Başkanı, kendi gruplarının faaliyetlerini, Piyasalar Komitesinin toplantılarına rapor edecektir. Komite, WG’lerin çalışma programlarını kabul edecektir.

-    Üyeler, elektronik haberleşme ve EURELECTRIC “Member Net” kullanacaklardır.

Düzenleyici Konular

Dahili Elektrik Piyasası
- IEM Yönetmeliği
- Sınır ötesi Düzenleme
- Floransa modelleri
- Yatırımlar için düzenleyici çerçeve
- Elektrik etiketleme
- Enerji hizmetleri hakkında uluslar arası müzakereler (GATS)

Dahili Gaz Piyasası
- IGM Yönetmeliği
- Madrid Forumu
- İyi Uygulama Kılavuzları
- Birlikte işlerlik & Kolay Gaz

Harici Ticaret
- GATT ve GATS altındaki gelişmeler
- Enerji İmtiyaz Anlaşması ve Transit Protokolü
- AB – Rusya enerji diyalogu

AB Alımı
- Kullanım Yönetmeliği
- E - Alım
- Ticaret
- Ticaret Rejimleri
- Yatırım Hizmetleri Yönetmeliği
- Piyasa istismar yönetmeliği

Müşteri Aktarma
- Elektronik Veri Değişimi (EDI)
- Müşteri aktarma modelleri